להתחברות

Temple Beth Elohim

Seeking a Heart of Wisdom | מקורות

King Solomon’s Example | R. Dov Baer of Mezeritch

King Solomon’s Example

 

(R. Dove Baer of Mezeritch, Hanhagot Tzaddikim)